Tystiolaethau

   gwennocard

Profiad Arweinyddiaeth Cyffredinol

“Dwi wedi gweithio’n agos iawn gyda Gwenno ers 2000: fel Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd (pan oedd Gwenno yn Llywodraethwraig), tra’n ceisio cefnogi ei gwaith arloesol gyda ‘Gorymdaith Genedlaethol Gwyl Dewi’ ac mewn nifer o feusydd cydraddoldeb.

Fel cyfraniad allweddol i fywyd cenedlaethol Cymru, fe gafodd Gwenno y syniad i ysgrifennu geiriau dwyieithog  a ddatblygodd yn gan swyddogol  “Gorymdaith Genedlaethol Dydd Gwyl Dewi,” gafodd ei lawnsio yn nechrau 2008 gan yr Arglwydd Dafydd  Elis Thomas yn y Cynulliad. Hi hefyd gafodd y syniad am ‘Faner Sir Benfro’ sydd bellach yn ei chartref parhaol yn Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi.

Mae’r Orymdaith wedi cynnig Cymru fodern ffurf o hunaniaeth gwresog a chynnwysiedig sydd yn gweithredu fel engraifft deilwng i’r rhai sydd yn ymestyn tuag at greu cenedl deg a chydradd, ac mae rol Gwenno yn natblygiad a thwf eithriadol y’r Orymdaith yn ddi-gwestiwn. Dwi hefyd yn  argymell  ei gwaith fel actores, cantores ac ysgrifenwraig hynod o ddawnus”.

Y Parchedig Aled Edwards. OBE.  Prif Weithredwr  Cytun (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru http://www.cytun.org.uk/staff-cymraeg.html

Annogaeth Arweinyddiaeth                                                                                

“Mae gweithio gyda Gwenno wedi rhoi lle saff iawn i mi drafod rhai materion penodol, yn rhinwedd fy swydd fel Cynghorydd Sir uchel ei broffil, y bydde’n rhaid i mi fod yn hynod o ofalus i ddatgelu i unrhywun. Mae wedi fy ngalluogi i bwyso a mesur, cysidro a fy ngalluogi i wneud penderfyniadau ar nifer o bynciau heriol yn delio gyda bethwmbreth o arian y cyhoedd. Fel person hynod o gyhoeddus, r’oedd Annogaeth yn fy ngalluogi i ymchwilio a dadansoddi penderfyniadau oedd yn gallu bod yn hynod o gymhleth mewn sefyllfa cwbl saff.

Dwi’n ffeindio Gwenno yn berson hynod o drwyadl a phroffesiynol yn ei dulliau. Mae hi’n gneud y job yn effeithiol iawn yn anad dim i sicrhau fod allbwn bob tasg yn bositif. Mae hi hefyd yn lot o sbort!

Dirprwy Arweinydd  Cyngor Dinas fawr yn Ne Cymru ac Aelod o’r Pwyllgor Gwaith am bedair mlynedd.

Annogaeth Arweinyddiaeth  & Mentora

“Mae Gwenno Dafydd  wedi bod yn Fentor ac Annogydd eithriadol yn y misoedd olaf. Mae ei arweiniad a’i chyngor wedi effeithio fy mywyd busnes a phersonol  mewn ffordd hynod o bositif.

Cofion cynhesaf

Malan Breton Couturier Rhyngwladol

Llywydd Malan Breton, Malan Breton Inc. Malan Breton Homme, Bijoux Malan Breton, Malan Breton Salon

www.malanbreton.com

( Fe gwrddes i a Malan Breton yn gymdeithasol pan fu y ddau ohonom ni’n canu mewn bar piano oddiar Broadway yn Efrog Newydd, Mawrth 2011 http://www.donttellmamanyc.com/piano-bar  ac fe fu ni’n gweithio gyda’n gilydd drwy ebost, ffon a Skype o Hydref 2011 i Wanwyn 2012. )

Hyfforddiant Siarad yn Gyhoeddus

“Fe gynigiodd Gwenno Dafydd i asesu a dyfarnu fy mherfformiad fel y Gwr Gwadd yn Sioe Fusnes Introbiz yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar y 27ain o Fedi 2012. R’oedd ei sylwadau ar fy steil o siarad a’i hawgrymiadau ar sut i wella yn hynod o ddefnyddiol ac fe gawsant groeso mawr.  Allai bendant gymeradwyo gwasanaethau Gwenno i unrhywun sydd eisiau datblygu eu sgiliau Siarad yn Gyhoeddus i’r eithaf”  http://sirgarblog.blogspot.co.uk/2012/09/kevin-green-hit-at-introbiz-event.html

Kevin Green  ( ‘Secret Millionaire’ Sianel 4 – Siaradwr Gwadd Rheolaidd) http://www.kevingreen.co.uk/press/

Hyfforddiant Siarad yn Gyhoeddus

“Mae Gwenno yn ddynes hynod o glen ac mae wedi fy helpu gyda siarad yn gyhoeddus. mae ei hadborth yn amhrisiadwy ac mae ei agwedd bositif yn heintys. Dwi’n ei chymeradwyo’n uchel ac yn dymuno’n dda iddi.”

Bindu Fiona Cardoza
MSc HRM Assoc. CIPD ac Aelod o Glwb Siarad Toastmasters Rhyngwladol.

Annogaeth a Hyfforddiant Siarad yn Gyhoeddus  

“Dwi wedi bod yn gweithio gyda Gwenno Dafydd dros y misoedd olaf rhan fwyaf ar faterion sy’n ymwneud a hunan-hyder a’r ffordd r’oedd diffyg hunan-hyder yn fy rhwystro rhag datblygu fy musnes.  Fe fuom ni’n gweithio ddwys ar annogaeth siarad yn gyhoeddus. R’ydw i’n dod o Serbia yn wreiddiol a dwi damed yn nerfys i siarad yn gyhoeddus gan mai nid Saesneg yw fy iaith gyntaf. Fe wnaethom ni ffilm fechan o ‘cyn ‘ ac ‘ar ol’ yr hyfforddiant i hybu fy musnes a dwi’n eithriadol o falch o’r gwahaniaeth yn fy nghyflwyniad.  http://www.youtube.com/watch?v=BbaDa6uaQM4

Mae Gwenno wedi bod yn hynod o gefnogol i mi a fy ngwaith ers i mi gysylltu gyda hi am gymorth ym mis Chwerfror  2012. Mae wedi helpu i mi ddatblygu mewn hyder  mewn gymaint o agweddau yn fy mywyd gwaith a dwi mor hapus fy mod wedi ei chael fel Annogydd.  Allai wirioneddol gymeradwyo gweithio gyda Gwenno. Mae hi’n ‘brilliant’!”

Tanya Igic. Cynllunydd Gemwaith Rhyngwladol.     http://www.tanyaigic.co.uk/about/

Hyfforddiant Hunan- Hyder  Piciwch Mewn!

“Diolch ENFAWR i chi am eich holl waith caled, fe weithioch mor galed drosto ni ac fe wnaethoch ein presenoldeb ni yn yr Eisteddfod yn un eithriadol!!  Mae’n ddigon i ddweud eich bod werth bob ceiniog ac r’oedd eich gwaith caled drwy gydol y wythnos yn wych.  Gan edrych ymlaen i weithio gyda chi eto’n fuan!”

Yn gywir

John Jackson

Rheolydd Marchnata a Chysylltiadau’r Cyhoedd http://chwaraeteg.com/

Hyfforddiant Cyfryngau  i’r ‘Academi-Amaeth’ gyntaf erioed.                           http://farmingconnect.menterabusnes.co.uk/farmingconnect/news/the-future-looks-bright-for-agri-academy-students

“R’ydym ni gyd yn arwain bywydau prysur iawn ac yn aml iawn yn dweud wrth ein hunain ‘fe wnawn ni hwn yforu’ neu ‘petase ond genai amser’. Er hyn, mae’n rhaid i mi ddweud fod y diwrnod wnes i dreulio ar gwrs oedd Gwenno yn ei arwain yn amser wedi ei dreulio yn y ffordd orau posib ac fe fuaswn i’n annog unrhyw un i ffeindio’r amser i fynychu un tebyg. Fe wnaeth hi’r amser yn hwyliog ac yn llawn sbort tra’n bod yn gwbl broffesiynol ar yr un pryd.  R’oedd y rhan ar sgiliau gyda’r cyfryngau (Cyfweliadau o flaen camera) yn hynod o ddefnyddiol a dwi wedi eu denfyddio lawer ers cwblhau’r cwrs”

Dai Miles.  Cyfarwyddwr Rheolaeth Cwmi Bwydydd Organic Calon Wen. http://www.calonwen-cymru.com/default.asp?contentID=6

“R’oedd y’r hyfforddiant r’oedd Gwenno yn ei gynnig yn gyflwyniad gwych i hyfforddiant cyfryngau ac mae wedi rhoi’r sgiliau a’r hyder i mi i weithio yn effeithiol yn y cyfryngau. R’oedd steil a phersonoliaeth Gwenno yn ychwanegu awyrgylch hynod o arbennig oedd yn hyd yn oed fwy effeithiol ar gyfer y dysgu.

I ychwanegu at hyn, r’oedd y defnydd o offer arbenigol, yn enwedig dau gamera teledu ar gyfer y ffilmio a’r gwylio n’ol (playback), yn symud yr hofforddiant o’r haniaethol i’r real.

Hwn oedd un o’r sesiynau hyfforddiant gorau erioed i mi gael y fraint i fod arno a fyswn i ddim yn  oedi am un eiliad i argymell Gwenno”.

Aled Jones (Cyfranogwr cwrs sy’n astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol  Rhydychen)

Hyfforddiant ar  Hunan Hyder a Rhwydweithio

“Roedd yr ymateb yn frwdfrydig iawn o’r sawl a fynychodd y gweithdai codi hyder a phitsio y darparodd Gwenno ar ein cyfer.  Mae ei dealltwriaeth o’r diwydiant a’r pynciau ynghyd a’i egni a’i brwdfrydedd yn gwneud hi’n hyfforddwraig arbennnig iawn a rhywun y byddwn yn galw arni dro ar ol tro i weithio gyda ni.”

Siân Gale
Rheolydd CULT Cymru
Prosiect Dysgu y Diwydiannau Creadigol.

Rol Fodel ar Gynllun ‘Dynamo’ y Cynulliad Cenedlaethol

“R’oedd cyflwyniad Rol Fodel Dynamo Gwenno yn llwyddiant mawr yn ein cyfarfod Rhwydweithio i Ferched Mentrus (new@glam) ym Mhrifysgol Morgannwg. R’oedd ei negeseuon allweddol yn canu cloch gyda’r cyfranogwyr, fel ysgrifennnodd un ohonyn nhw wedyn, ‘Mi ddysges i gymaint oddiwrth ein siaradwraig heddiw. Mae hi wedi fy ysgogi i feddwl y gallai fod yn  unrhywbeth d’wi eisiau bod os  ydw i’n fodlon gweithio’n galed” os ydych chi eisiau cael yr un fath o’r effaith, Gwenno yw y person i  gyflogi!”

Christine Atkinson

Pennaeth Mentergarwch Merched a  CymrawdYmchwil Uwch,  Prifysgol Morgannwg. http://enterprise.research.glam.ac.uk/women/network/

Annogaeth Bywyd

Fel cyflwynydd teledu hynod o lwyddiannus a phrysur, dwi wedi cael sawl problem dros y ddwy flynedd olaf yn ceisio cael gwell cydbwysedd rhwng fy myd gwaith a fy mywyd. R’oedd bethwmbreth o fy amser yn cael ei gymeryd oherwydd fod aelod agos o fy nheulu, sydd a thrafferthion iechyd meddwl, ddim yn cymeryd cyfrifoldeb am eu bywyd.

Fel canlyniad, dwi’n sylweddoli faint o amser oeddwn i’n ei dreulio yn clirio fynu blerwch pobol eraill. Y dyddie yma dwi wirioneddol yn dechre mwynhau mwy o gydbwysedd o waith a hwyl yn fy mywyd. Mae Gwenno wedi gwella fy mywyd gymaint ac fe fuaswn i’n cynghori i unrywun sydd eisiau cael gwell dealltwriaeth o beth yn union sydd yn eu dal yn ol mewn unrhyw ran o’u bywydau i weithio gyda Gwenno er mwyn torri drwy’r trafferthion.”

Cyflwynydd Sianel Deledu Siopa, Llundain.

Annogaeth Bywyd.

“Treulias brynhawn yn siarad gyda Gwenno pan oeddwn i mewn lle hynod o ddi-gyfeiriad yn fy mwyyd. D’oedd genai ddim gwir gyfeiriad na chwaith diddordeb mewn unrhywbeth. R’oeddwn i’n parhau ar gwrs Prifysgol on i’n casau achos d’oeddwn i ddim yn gallu gweld unrhyw opsiwn arall. Wedi treulio amser gyda hi (a dilyn hyn i fynu gyda sawl galwad ffon) fe ddysgais sut i ddarganfod a cyrraedd fy gols personol. Fe fuom ni’n siarad am bob mathau o bethau a phrofiadau fy mywyd  ac fe rannodd hi rai o’i phrofiadau hi gyda mi. Fe ddysgodd i mi ddull o edrych am y math o fywyd oeddwn i wirioneddol eisiau ei gael mewn ffordd gwbl gyffyrddus a di-drafferth. Mae’r holl ddiolch i Gwenno fy mod bellach mewn sefyllfa lle dwi nawr yn gwneud mor dda. Dwi’n aros i gael cyfweliad  i wneud cwrs Prifysgol arall mewn Celf a Dylunio, fydd yn fy siwtio fi gymaint yn well na’r cwrs olaf.  Mi wnes i gynnig, a cael swydd yn erbyn cystadleaeth brwd,  mewn siop sydd yn siwtio fy mhersonoliaeth a fy ffordd i o fyw mor berffaith a dwi wedi bod yn gwneud arian yn tynnu lluniau o fy ymdrechion drwy ddechre fel ffotograffydd llaw-rydd. Byddwn i byth wedi gallu gwneud yr holl bethau yma heb yr help ges i . R’oedd Gwenno wedi chwifio ei ffon hud drostai!!!”

JM  Myfyrwir 19 oed o Burnham on Sea.

Meistres y Seremoniau

” Fe wnaethom ni,  2Getha Promotions Ltd, trefnwyr swyddogol Miss Bydysawd Cymru, (Miss Universe Wales) ddefnyddio‘r ddarlledwraig adnabyddus Gwenno Dafydd fel Meistres y Seremoniau  ar gyfer ein Rownd Derfynol, Mawrth y 10fed 2012 yn y Gyfnewidfa Lo, Sgwar MountStuart,  Bae Caerdydd. Agorodd Gwenno y rhan gyntaf a’r ail gyda’i phersonoliaeth perfriol ddigri, yn cyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg.

Fe lenwodd ei rol gyda’r urddas disgwyliedig o Feistres y Seremoniau, ond gyda’r sglein a’r lliw ychwanegol o brofiad di-amheuaeth proffesiynol.

R’oedd hi’n bleser i weithio gyda Gwenno ac fe fu’n hynod o hyblyg, yn newid ei threfniadau munud olaf ar gyfer y noson heb gwyno, mewn ffordd slic a hyderys ac heb unrhyw gyfnodau Diva!!!

Fe fydde ni’n hapus iawn i argymell Gwenno fel MS/Cyflwynydd i unrhyw sioe fawr arall.”

Vivienne Sharman-Lewis

Cyfarwyddwraig; 2Getha Promotions Ltd  & Cyfarwyddwraig: Miss Bydysawd Cymru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s